Algemene voorwaarden – Bokstherapie.nl

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Bokstherapie.nl en Opdevloer Training & Coaching. Lees de voorwaarden helemaal aandachtig door. Door je in te schrijven en deel te nemen aan onze activiteiten, ga je akkoord met de algemene voorwaarden.

Bokstherapie-handschoen

Algemene voorwaarden DeVolgendeMissie Coaching & Training, hierna te noemen Bokstherapie.nl

Inschrijving en abonnement

1.Het abonnement is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2.De minimale periode van lidmaatschap is 3 maanden, tenzij vooraf anders overeen gekomen.

3.Degene die zich inschrijft bij Bokstherapie.nl stemt ermee in dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Bokstherapie.nl en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor de duur zoals overeengekomen in het inschrijfformulier of in de offerte voor privélessen of de Workshops. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

4.De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.

5.Opzegging dient schriftelijk door middel van het formulier onderaan deze pagina te geschieden.

De opzegtermijn telt 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

6.Tussentijdse opzegging van het abonnement is niet mogelijk. Wel kan het lidmaatschap voor maximaal één maand, per jaar worden opgeschort na overleg met Bokstherapie.nl

7.Wanneer iemand voor een langdurige periode niet kan komen, blijft de betaling van contributie doorlopen totdat het contract is afgelopen. Wanneer men echter, door bepaalde omstandigheden met geldige reden, niet in staat is om te komen trainen, wordt men in de gelegenheid gesteld, na beëindiging van het contract, deze periode alsnog gratis te komen trainen tot een maximum van 3 maanden.

Abonnementsgelden

1.De abonnementsgelden, ook de losse lessen en proeflessen worden enkel voldaan per bankoverschrijving.

2.De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen te worden voldaan zoals in de offerte overeengekomen.

3.Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, een boete verschuldigd van € 7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.

4.Bokstherapie.nl is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag het abonnement voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken. Deze laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

5.Bij het in gebreke blijven van de betaling na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

6.Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaat (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Bokstherapie.nl worden gemaakt, dienen door de deelnemer aan Bokstherapie.nl te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Bokstherapie.nl verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Bokstherapie.nl de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.

7.Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

Openingstijden

1.Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor om de trainingslocaties te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

2.Het kan voorkomen dat er vanwege onvoorziene omstandigheden een aangepast rooster wordt gepresenteerd.

Orde/instructievoorschriften

1. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rookartikelen te gebruiken binnen locaties van Bokstherapie.nl. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.

2. U dient zich te houden aan de door Bokstherapie.nl gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, respect en discipline.

Veiligheid en aansprakelijkheid

1. De directie van Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rond onze locaties.

2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van sport risico's met zich meebrengt.

3. U verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Bokstherapie.nl geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Bokstherapie.nl voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

Privacy

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om je bestellingen, abonnementen en reserveringen te verwerken. Wij vragen alleen gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou te kunnen verzorgen of om contact te kunnen opnemen.

Jouw gegevens zijn vertrouwelijk. Wij geven jouw persoonlijke gegevens aan niemand door.
Uitzondering: Als jij je opgeeft voor een activiteit die Bokstherapie.nl samen met een andere organisatie verzorgt, delen we gegevens met die andere organisatie. In zo'n geval zie je altijd op onze website met wie we samenwerken. (Een voorbeeld: In 8 weken fit, verzorgd door Bosktherapie.nl samen met DieetPlaneet.)

Overige bepalingen

Bij alle gevallen en/of situaties, is het Nederlands Recht van toepassing.

Inschrijving en deponering

1. Bokstherapie.nl / Opdevloer Coaching & Training is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34246803.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn niet gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

Opzegformulier abonnement trainingen

Let op! De opzegtermijn is één maand. We laten jouw opzegging op de eerst mogelijke datum ingaan.

    Scroll naar top