Algemene voorwaarden - Bokstherapie.nl

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Bokstherapie.nl

Bokstherapie.nl is de onderneming van Marcel Amstelveen en is gevestigd aan de Waalstraat 184, 1079 EJ in Amsterdam en is als eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 34246803. 

Bokstherapie.nl biedt coaching, begeleiding en advies op het gebied van welzijn aan individuen, teams, groepen en partners door middel van de methodiek Bokstherapie. Daarnaast geeft Bokstherapie.nl workshops en clinics en kunnen hulpverleners een opleiding of cursus volgen om de methodiek Bokstherapie te kunnen geven.  

In deze algemene voorwaarden lees je onder welke voorwaarden je gebruik kunt maken van onze diensten. Wij hebben geprobeerd deze voorwaarden zo duidelijk mogelijk op te stellen en hierbij zo min mogelijk gebruik te maken van ingewikkelde juridische termen. Zijn de voorwaarden op onderdelen toch onduidelijk, neem dan gerust contact met ons op via 🖂 mail@bokstherapie.nl.  

Artikel 1 – Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:

Bokstherapie.nl de opdrachtnemer die de dienst verleent en daarmee de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Zakelijke opdrachtgever: de natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of de rechtspersoon.
Opdrachtgever: de Consument of Zakelijke opdrachtgever die een overeenkomst sluit of wenst te sluiten met Bokstherapie.nl.
Dienst(en): alle door Bokstherapie.nl aangeboden diensten zoals, maar niet uitsluitend: individuele sessies, relatietherapiesessies, groepssessies, workshops, clinics, opleidingen en cursussen.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie per
e-mail.
Website: de website van Bokstherapie.nl te bereiken via www.bokstherapie.nl/.  

Voor de leesbaarheid van deze algemene voorwaarden wordt Opdrachtgever ook wel aangeduid met ‘je, jij, jou of jouw’ en worden alle partijen samen ook wel ‘Partijen’ genoemd.

Artikel 2 – Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanbod, alle overeenkomsten, de levering van diensten, de facturen en overige werkzaamheden van Bokstherapie.nl waarop Bokstherapie.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
  2. Omdat deze algemene voorwaarden speciaal geschreven zijn voor de diensten die Bokstherapie.nl biedt, zijn eventueel door de Zakelijke opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, hoe dan ook genaamd, uitdrukkelijk niet van toepassing.
  3. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden gelden pas als deze door Bokstherapie.nl uitdrukkelijk en schriftelijk zijn geaccepteerd.

 2. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor gewijzigde overeenkomsten en vervolgovereenkomsten.
  5. Bokstherapie.nl kan deze algemene voorwaarden wijzigen. Als dit gebeurt bij lopende overeenkomsten, ontvang je hierover schriftelijk bericht. Wanneer de wijziging de oorspronkelijke overeenkomst wezenlijk verandert, heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden.
  6. Wanneer één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar (ongeldig) blijken, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen dan in onderling overleg een nieuwe afspraak maken die zoveel mogelijk het doel en de strekking heeft van de oorspronkelijke bepaling.
  7. In het geval deze algemene voorwaarden in strijd zijn met een tussen Partijen gesloten overeenkomst, heeft de inhoud van die overeenkomst voorrang op deze algemene voorwaarden.
  8. Wanneer je akkoord gaat met een aanbod van Bokstherapie.nl, gaat Bokstherapie.nl ervan uit dat je bekend bent met deze algemene voorwaarden en akkoord bent met de inhoud ervan.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Het aanbod van Bokstherapie.nl is vrijblijvend. Dit betekent dat Bokstherapie.nl het aanbod kan wijzigen. Wanneer een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of in het geval er voorwaarden verbonden zijn aan het aanbod, wordt dit duidelijk in het aanbod vermeld.
  2. Offertes zijn tot veertien (14) kalenderdagen na de offertedatum geldig tenzij in de offerte een andere geldigheidstermijn opgenomen is.
  3. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
  4. De inhoud van de overeenkomst bestaat uitsluitend uit de Diensten en voorwaarden die in het aanbod of de offerte zijn omschreven. Aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn alleen geldig als deze door Bokstherapie.nl schriftelijk aan jou zijn bevestigd.
  5. Je kunt Bokstherapie.nl niet houden aan kennelijke vergissingen of verschrijvingen in het aanbod of de offerte of programmeer- en/of typefouten op de website of social mediakanalen van Bokstherapie.nl.
  6. In het geval de termijn van een actie of aanbieding is verstreken, hoeft Bokstherapie.nl niet meer tegen het actietarief en de actievoorwaarden van dat aanbod te leveren.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat:
  a. jij mondeling of schriftelijk akkoord gaat met een aanbod van Bokstherapie.nl Een mondelinge aanvaarding wordt altijd schriftelijk door Bokstherapie.nl aan jou bevestigd. Bokstherapie.nl gaat er van uit dat de opdrachtbevestiging een juiste weergave is van de te verrichte Dienst(en). Als dat niet zo is, dien je dit binnen vijf (5) kalenderdagen te laten weten;
  b. je via de website akkoord gaat met een aanbod door de Dienst van jouw keuze aan te geven, de inschrijving af te ronden en te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Een inschrijving is definitief als je een bevestiging hebt ontvangen op het door jou opgegeven e-mailadres. Bij aanmelding via de website, ga je een betalingsverplichting aan.
  2. Partijen gaan ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt mag worden van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. In het bijzonder communicatiemiddelen die werken via een internetverbinding.
  3. Bokstherapie.nl zal zorgen voor een veilige web-omgeving en zal passende maatregelen treffen voor elektronische betaling van de Diensten.

Artikel 5 – Uitsluiting wettelijke bedenktijd (herroepingsrecht)  

 1. De wettelijke bedenktijd is op grond van artikel 6:230p onder e van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op Diensten waarvoor jij je via de website van Bokstherapie.nl kunt inschrijven. Deze Diensten vallen onder een dienst voor vrijetijdsbesteding waarvoor een datum of periode afgesproken wordt. Je hebt bij deze Diensten wel het recht een andere persoon in jouw plaats te stellen mits deze persoon voldoet aan de in het aanbod en deze algemene voorwaarden genoemde bepalingen. 

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bokstherapie.nl gaat ervan uit dat je voor het sluiten van de overeenkomst kennis hebt genomen van de coachingstijl van Bokstherapie.nl.
  2. Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor om een cliënt of deelnemer te weigeren.
  3. Met het sluiten van de overeenkomst gaat Bokstherapie.nl een inspanningsverplichting aan. Dit betekent dat Bokstherapie.nl zijn kennis, ervaring en tools naar beste inzicht, eer en geweten in zal zetten om de overeenkomst zo goed mogelijk uit te voeren. Bokstherapie.nl kan echter nooit garanderen dat jij het gewenste resultaat bereikt en/of in staat bent het geleerde in de praktijk te brengen. Dit laatste is mede afhankelijk van omstandigheden van buitenaf en de inzet van Opdrachtgever.
  4. Voor een goede uitvoering van de overeenkomst is de medewerking van Opdrachtgever belangrijk. Jij levert dan ook alle informatie, die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst, op tijd aan en verleent alle medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst. Wanneer de benodigde gegevens niet op tijd door Bokstherapie.nl zijn ontvangen, of wanneer jij je niet coachbaar opstelt, heeft Bokstherapie.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen. Extra kosten die hierbij gemaakt worden komen voor jouw rekening.
  5. Bokstherapie.nl kan derden inschakelen bij de uitvoering van de overeenkomst. Natuurlijk wordt er alleen samengewerkt met derden die de kwaliteitstandaard van Bokstherapie.nl leveren. Bij de inschakeling van derden zijn de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk niet van toepassing.
  6. Voor promotionele doeleinden (website, social media en andere commerciële uitingen) of voor de uitvoering van andere overeenkomsten, kan Bokstherapie.nl praktijksituaties en voorbeelden die tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar voren komen, gebruiken. Natuurlijk gebeurt dit te allen tijde anoniem. Het kan echter voorkomen dat jij je herkend in een verhaal wat Bokstherapie.nl deelt.
  7. De handvatten en adviezen die Bokstherapie.nl met jou deelt, zijn persoonsgebonden en alleen op jou van toepassing. Het is niet toegestaan deze, zonder vooraf gekregen toestemming te delen met derden.
  8. Om de uitvoering van de overeenkomst voor iedereen goed te laten verlopen, wordt van jou verwacht dat jij je houdt aan eventuele gedragsregels, instructies en aanwijzingen van Bokstherapie.nl of ingeschakelde derden.
  9. Wanneer je ongepast gedrag vertoont, in strijd handelt met de fatsoensnormen of door je gedrag de uitvoering van de overeenkomst belemmert of bemoeilijkt, heeft Bokstherapie.nl het recht je onmiddellijk de toegang tot de Dienst te ontzeggen. Je hebt in dat geval geen recht op terugbetaling van het aankoopbedrag en blijft verplicht de nog verschuldigde termijnen te voldoen.
  10. Eventueel door Bokstherapie.nl genoemd termijnen, zijn indicatief en kunnen nooit als fatale termijn gezien worden. 

Artikel 7 – Tarieven, facturatie en betaling

 1. Alle genoemde tarieven zijn inclusief btw. Voor de Zakelijke opdrachtgever zijn tarieven exclusief btw.
  2. Bokstherapie.nl heeft het recht om tarieven te wijzigen. Actuele tarieven worden in het aanbod genoemd. In het geval tarieven van lopende overeenkomsten wijzigen, wordt dit minimaal dertig (30) kalenderdagen vooraf schriftelijk aan jou gecommuniceerd.
  3. Wanneer een tariefwijziging plaatsvindt binnen drie (3) kalendermaanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft de Consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Dit geldt niet in het geval de tariefwijziging het gevolg is van gewijzigde wet- en regelgeving of een omstandigheid die bij het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid niet voorzien was.
  4. Bokstherapie.nl kan zowel vooraf als achteraf factureren.
  5. Inschrijvingen/aankopen via de website worden betaald via een geautomatiseerd betalingssysteem. Betalen kan via de door Bokstherapie.nl aangeboden betaalopties. Je ontvangt de factuur op het door jou opgegeven e-mailadres.
  6. Voor facturen geldt voor de Consument een betalingstermijn van veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum en voor de Zakelijke opdrachtgever een betalingstermijn van dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
  7. Wanneer een betaling niet tijdig door Bokstherapie.nl wordt ontvangen of een betaling zonder gegronde redenen wordt gestorneerd, ontvang je een eenmalige betalingsherinnering. Deze betalingsherinnering wordt elektronisch verstuurd naar het door jou opgegeven e-mailadres. Blijft na deze betalingsherinnering de betaling nog steeds uit, dan ben je van rechtswege in verzuim en kan Bokstherapie.nl wettelijke rente berekenen over het verschuldigde bedrag. Ook heeft Bokstherapie.nl dan het recht de wettelijke bepaalde incassokosten bij jou in rekening te brengen. Bij betaling in termijnen heeft Bokstherapie.nl het recht de dienstverlening uit te stellen, totdat de betaling alsnog is ontvangen.
  8. Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever tegenover Bokstherapie.nl hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag.
  9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten je betalingsverplichting niet op.
  10. In het geval een certificaat van deelname op jouw verzoek opnieuw verstrekt dient te worden, heeft Bokstherapie.nl het recht daar administratiekosten voor in rekening te brengen.

Artikel 8 – Looptijd overeenkomst en annulering

 1. Een overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of tenzij anders is overeengekomen. De looptijd van een Dienst wordt duidelijk in het aanbod gecommuniceerd. Aan het einde van de looptijd, loopt de overeenkomst automatisch af tenzij Partijen besluiten de overeenkomst te verlengen.
  2. Annuleren van de overeenkomst kan alleen schriftelijk. Bokstherapie.nl hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden:
  a. Een sessie kan uiterlijk tot achtenveertig (48) uur voor aanvang kosteloos geannuleerd worden. De ontvangstbevestiging is leidend voor het moment van annuleren. Annuleer je niet of later, dan vervalt de sessie die onderdeel is van een traject. Voor een losse sessie heeft Bokstherapie.nl dan het recht kosten bij jou in rekening te brengen.
  b. Een workshop kan tot uiterlijk veertien (14) kalenderdagen voor de start van de workshop kosteloos door jou geannuleerd worden. Annuleer je binnen veertien (14) kalenderdagen, dan heeft Bokstherapie.nl het recht vijftig procent (50%) van het totale factuurbedrag bij jou in rekening te brengen. Annuleer je binnen zeven (7) kalenderdagen, dan ben je honderd procent (100%) van het factuurbedrag verschuldigd.
  c. Deelname aan een cursus of opleiding kan tot drie (3) weken voor de startdatum kosteloos geannuleerd worden. Annuleer je vanaf eenentwintig (21) tot zeven (7) kalenderdagen voor de startdatum, dan heeft Bokstherapie.nl het recht vijftig procent (50%) van het factuurbedrag bij jou in rekening te brengen. Annuleer je binnen zeven (7)
  kalenderdagen voor de startdatum of na de start, dan ben je honderd procent (100%) van het factuurbedrag verschuldigd. Voor Consumenten gelden afwijkende annuleringsvoorwaarden:
  Tot drie (3) weken voor de startdatum van de cursus of opleiding, kan de Consument kosteloos annuleren. Bij annulering vanaf eenentwintig (21) tot zeven (7) kalenderdagen voor de startdatum, wordt vijfendertig procent (35%) van het factuurbedrag bij de Consument in rekening gebracht. Annuleert de Consument binnen zeven (7) kalenderdagen voor de startdatum, is de Consument vijftig procent (50%) van het factuurbedrag verschuldigd en annuleert de Consument na de start dan betaalt de Consument vijftig procent (50%) + de reeds gevolgde lesdagen.
  3. Als Bokstherapie.nl niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst en/of er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid, dan kan Bokstherapie.nl de Dienst annuleren dan wel verzetten.
  4. Bokstherapie.nl heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder tussenkomst van een rechter, schriftelijk te beëindigen wanneer:
  a. er ten aanzien van jou faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  b. er aan jou surséance van betaling (uitstel van betaling) wordt verleend;
  c. jij wordt toegelaten tot de schuldsanering.
  Wanneer Bokstherapie.nl op grond van één van deze redenen besluit tot uitstel of beëindiging van de overeenkomst, is Bokstherapie.nl op geen enkele manier verplicht tot vergoeding van schade of kosten die daardoor bij jou ontstaan. Ook blijft jouw betalingsverplichting bestaan.
  5. Bij onvoldoende aanmeldingen kan Bokstherapie.nl besluiten de uitvoeringsdatum van een Dienst te verplaatsen. Hiervan wordt je uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor aanvang van de Dienst geïnformeerd. Wanneer je verhinderd bent op de door Bokstherapie.nl voorgestelde nieuwe datum, heb je recht op teruggave van het aankoopbedrag.
  6. De overeenkomst kan alleen goed uitgevoerd worden als jij 100% commitment toont. Wanneer jij je niet coachbaar opstelt of de afspraken uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, kan Bokstherapie.nl de uitvoering van de overeenkomst opschorten zonder terugbetaling van het aankoopbedrag. Natuurlijk krijg je eerst de kans het gebrek te herstellen.  

Artikel 9 – Aansprakelijkheid 

 1. Alleen voor directe schade die het gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, de informatie die gegeven wordt tijdens de uitvoering van een Dienst, het ontbreken daarvan of het (onjuist) toepassen van de informatie kan Bokstherapie.nl aansprakelijk zijn, als er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld aan de zijde van Bokstherapie.nl.
  2. Onder directe schade valt in ieder geval niet: gevolgschade, gederfde winst en/of omzet, gemiste besparingen, schade aan het imago, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. De aansprakelijkheid van Bokstherapie.nl is beperkt tot maximaal dat gedeelte van het factuurbedrag van de overeenkomst waar de schade betrekking op heeft. De aansprakelijkheid van Bokstherapie.nl is in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat een door Bokstherapie.nl afgesloten aansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerdert met het bedrag aan eigen risico.
  4. Deelname aan een door Bokstherapie.nl aangeboden Dienst geschiedt op eigen risico. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je gezondheid, veiligheid en persoonlijke bezittingen.
  5. Jij bent ook zelf verantwoordelijk voor het toepassen en uitvoeren van de opgedane kennis.
  6. Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat Bokstherapie.nl is uitgegaan van door of namens jou verstrekte onjuiste of onvolledige informatie tenzij Bokstherapie.nl had moeten begrijpen dat de informatie onjuist of onvolledig was.
  7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn geldt voor alle vorderingen tot schadevergoeding een verjaringstermijn van twaalf (12) maanden na afloop van de overeenkomst.
  8. Wanneer je schade toebrengt aan een locatie of bezittingen van Bokstherapie.nl of die van derden, dan ben je hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.
  9. Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden die Bokstherapie heeft ingeschakeld bij de uitvoering van de overeenkomst. In het geval je schade hebt, zul je de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk moeten stellen en je schade moeten verhalen.
  10. Niets in de door Bokstherapie.nl aangeboden Diensten kan als een belofte of garantie worden opgevat voor specifieke resultaten.
  11. Er worden door Bokstherapie.nl geen financiële, juridische, medische of fiscale adviezen geboden. Het maken van beslissingen op basis van de door Bokstherapie.nl aangeboden Diensten gebeurt vrijwillig en onder jouw volledige verantwoordelijkheid.
  12. De Diensten die Bokstherapie.nl biedt, kunnen leiden tot indirecte (positieve) gevolgen. Hiervoor ben je zelf verantwoordelijk. 
 2. Jij vrijwaart Bokstherapie.nl tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derden die met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. Tenzij de aanspraken betrekking hebben op opzet of grove schuld aan de zijde van Bokstherapie.nl.

 

Artikel 10 – Overmacht en onvoorziene omstandigheden 

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmacht heeft Bokstherapie.nl het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen, te onderbreken of te annuleren. Van overmacht is naast het bepaalde in de wet en in de jurisprudentie onder andere sprake in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid, (technische) storingen, brand of overheidsmaatregelen waardoor de overeenkomst niet op een behoorlijke manier uitgevoerd kan worden.
  2. In het geval een overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, hebben beide Partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. Wanneer Bokstherapie.nl tijdens het intreden van de overmachtssituatie al (gedeeltelijk) verplichtingen uit de overeenkomst na is gekomen of nog zou kunnen nakomen, en aan het na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Bokstherapie.nl het recht voor het inmiddels nagekomen of na te komen gedeelte, een factuur te sturen.

Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom die rusten op o.a. teksten, video’s, geluidsfragmenten en afbeeldingen die getoond of verstrekt worden tijdens de uitvoering van een Dienst of via de website of social mediakanalen van Bokstherapie.nl, berusten uitsluitend bij Bokstherapie.nl of door Bokstherapie.nl ingeschakelde derden en mogen niet gekopieerd of verkocht worden of op een andere manier beschikbaar worden gesteld aan derden, zonder dat Bokstherapie.nl hier vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.
  2. Wanneer jij het bepaalde in dit artikel overtreedt, heeft Bokstherapie.nl het recht de ontstane schade op jou te verhalen.

Artikel 12 – Privacy

 1. Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden is ook de privacy- en cookieverklaring van Bokstherapie.nl van toepassing. Deze is te raadplegen via de website.
  2. In de privacy- en cookieverklaring lees je welke persoonsgegevens er door Bokstherapie.nl verwerkt worden, wat het doel daarvan is, welke beveiligingsmaatregelen getroffen worden, hoelang de persoonsgegevens bewaard blijven en met wie de gegevens gedeeld worden. Ook lees je welke rechten jij als betrokkene hebt.
  3. Bokstherapie.nl zal de door jou verstrekte gegevens alleen opslaan en gebruiken voor de doelen als omschreven in de privacy- en cookieverklaring.

Artikel 13 – Klachten

 1. Ben je onverhoopt niet tevreden over de dienstverlening van Bokstherapie.nl of heb je een klacht over de uitvoering van de overeenkomst, laat dit dan binnen een redelijke termijn na het ontstaan ervan, schriftelijk en duidelijk iomschreven aan Bokstherapie.nl weten. Voor Zakelijke klanten geldt een klachttermijn van veertien (14) kalenderdagen.
  2. Consumenten die een klacht hebben over een aankoop via de website, hebben daarnaast de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Europese Commissie via het ODRplatform: http://ec.europa.eu/odr
  3. Binnen veertien (14) kalenderdagen na ontvangst van de klacht, zal Bokstherapie.nl inhoudelijk reageren op de klacht en waar mogelijk een oplossing voorstellen.
  4. Het indienen van een klacht schort je betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 – Geheimhouding

 1. Partijen gaan vertrouwelijk met informatie om die Partijen van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Ervaringen van Opdrachtgevers mogen gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Natuurlijk worden deze ervaringen anoniem gedeeld.

Artikel 15 – Toepasselijk recht

 1. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Partijen zullen altijd proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, dan worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Holland, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Dit geldt ook voor geschillen die slechts door één van de partijen als geschil worden gezien. 

Deze algemene voorwaarden zijn geschreven door Maaike van @maaike. online legal support. www.onlinelegalsupport.nl.

Scroll naar boven

jongerencoaching 

Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!