Algemene voorwaarden - Bokstherapie.nl

Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Bokstherapie.nl. Lees de voorwaarden aandachtig door. Door je in te schrijven en deel te nemen aan de activiteiten van bokstherapie.nl, ga je akkoord met de algemene voorwaarden

Bokstherapie-handschoen

Algemene Voorwaarden Bokstherapie.nl

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtnemer: Bokstherapie.nl die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van diensten.

Opdrachtgever: de persoon, onderneming, organisatie of instantie die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.

Diensten: Alle werkzaamheden waartoe de opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woord.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de Bokstherapie.nl diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Bokstherapie.nl derden worden betrokken;

3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Bokstherapie.nl deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard;

4. Indien een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Bokstherapie.nl treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling;

5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1. De door Bokstherapie.nl gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders is aangegeven. Bokstherapie.nl is slechts aan de offertes gebonden als de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd;

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven;

3. Offertes zijn gebaseerd op de bij Bokstherapie.nl beschikbare informatie.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

1. Iedere overeenkomst leidt voor opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, waarbij Bokstherapie.nl gehouden is haar verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid, afstemming, veiligheid en vakmanschap zoals die gelden ten alle tijden van de uitvoering van de Overeenkomst. Het succes van de opdrachtgever is geheel eigen verantwoordelijkheid en afhankelijk van eigen inzet en acties tijdens het programma;

2. In alle gevallen waarin Bokstherapie.nl dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om – in overleg met opdrachtgever- bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden;

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bokstherapie.nl aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst deugdelijk, volledig en tijdig aan Bokstherapie.nl worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bokstherapie.nl  zijn verstrekt, heeft Bokstherapie.nl het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen;

4. Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Bokstherapie.nl een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Bokstherapie.nl op. Opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Bokstherapie.nl kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Bokstherapie.nl de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst;

5. Wanneer Bokstherapie.nl de opdracht krijgt in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Bokstherapie.nl aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde;

6. Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bokstherapie.nl is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 5. Geheimhouding

1. Bokstherapie.nl is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bokstherapie.nl draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld;

2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Bokstherapie.nl en opdrachtgever/client/deelnemer plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Bokstherapie.nl zal dan ook aan niemand, ook niet aan de werkgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de client/deelnemer hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

3. Aan de opdracht zal door Bokstherapie.nl niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

1. Alle oefeningen en andere materialen uitgereikt ter ondersteuning van de sessies/interventies/cursus/workshops of opleiding  blijven ten alle tijden het intellectuele eigendom van Bokstherapie.nl. Hieronder vallen alle testen, teksten, foto’s, tekeningen oefeningen, programma’s, workshop materialen en rapporten. Opdrachtgever en/of cliënten/deelnemers mogen zonder schriftelijke toestemming van Bokstherapie.nl geen geleverde diensten en materialen delen met derden, deze zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik gedurende de duur van de overeengekomen diensten;

2. Bokstherapie.nl is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet ter herleiden tot individuele opdrachtgevers c.q. cliënten/deelnemers .

Artikel 7. Honorarium

1. Het honorarium van Bokstherapie.nl bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Bokstherapie.nl gewerkte tijdseenheid;

2. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (B.T.W.) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Bokstherapie.nl gemaakt waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties van ingeschakelde derden;

3. Bokstherapie.nl maakt onderscheid in tarieven voor zakelijke en particuliere 

opdrachtgevers;

4. Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor, in overleg met opdrachtgever, jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.

Artikel 8: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Bokstherapie.nl aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook;

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Bokstherapie.nl over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente;

3. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In dit geval van betalingsverzuim door opdrachtgever is Bokstherapie.nl gerechtigd alle ten behoeve van opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden;

4. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Bokstherapie.nl hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht;

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Bokstherapie.nl en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Bokstherapie.nl onmiddellijk op eisbaar zijn;

6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 9 . Incassokosten

1. Indien Bokstherapie.nl invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever, die in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Bokstherapie.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte Diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Bokstherapie.nl;

2. De aansprakelijkheid van Bokstherapie.nl is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;

4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Bokstherapie.nl of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Bokstherapie.nl aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Bokstherapie.nl afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Bokstherapie.nl in verband met die verzekering draagt;

5. Elke aansprakelijkheid van Bokstherapie.nl voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten;

6. Bokstherapie.nl zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden (zoals adviseurs, coaches, trainers, therapeuten, deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens opdrachtgever dan wel client/deelnemer of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen;

7. Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor door opdrachtgever c.q. client/deelnemer geleden schade, van welke aard ook, indien Bokstherapie.nl bij de uitvoering van haar opdracht is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Bokstherapie.nl duidelijk kenbaar was of behoorde te zijn;

8. Indien opdrachtgever en/of client/deelnemer een eventuele vordering jegens Bokstherapie.nl niet binnen 1 jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.

Artikel 11: Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door opdrachtgever dient tijdig, enkel en alleen per mail te geschieden;

2. Annuleren van individuele sessies kan minimaal 48 uur voorafgaand aan de afspraak, er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van de afspraak zonder tijdige annulering, is Bokstherapie.nl genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen.

3. Annuleren van een workshop/opleiding/cursus kan kosteloos mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de workshop/opleiding/cursus. Annuleren vanaf 14 dagen voor de workshop, dan is 50 procent van het totale bedrag verschuldigd. Annuleren vanaf 7 dagen voor de workshop/opleiding/cursus, is Bokstherapie.nl genoodzaakt het gehele bedrag in rekening te brengen. 

4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Bokstherapie.nl

5. Bokstherapie.nl heeft het recht om zonder opgave van reden een workshop/opleiding/cursus/training, begeleidings- of individueel traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen client/deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Bokstherapie.nl betaalde bedrag;

6. Bokstherapie.nl heeft het recht zonder opgave van reden een workshop/opleiding/cursus/training, begeleidings- of individueel traject te annuleren. Annulering langer dan 24 uur van te voren, maakt Bokstherapie.nl bekend per email. Annuleringen 24 uur of korter van te voren maakt Bokstherapie.nl bekend via email of telefoon. De opdrachtgever/client/deelnemer is verantwoordelijk voor het tijdig lezen van de email, opnemen van de telefoon, dan wel afluisteren van de voicemail. Er wordt in dat geval een alternatief nieuw moment aangeboden door Bokstherapie.nl waarop de dienst kan plaatsvinden.

Artikel 12: Beëindiging van de Overeenkomst

1. Bokstherapie.nl is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Bokstherapie.nl verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning;

2. Bokstherapie.nl is gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan opdrachtgever, indien enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen;

3. Zowel opdrachtgever als Bokstherapie.nl kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 13: Geschillenbeslechting

1. Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen opdrachtgever en Bokstherapie.nl is Nederlands recht van toepassing;

2. Indien Bokstherapie.nl en opdrachtgever c.q. client/deelnemer een geschil hebben voortvloeiend uit deze overeenkomst, zijn zij gehouden eerst te trachten dit geschil in overleg op te lossen en als dit niet lukt, gebruik te maken van mediation;

3. Indien overleg en/of mediation niet tot een oplossing van het geschil leidt, is de bevoegde rechtelijke instantie waar Bokstherapie.nl gevestigd is, bij uitsluiting bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Artikel 14: Inschrijving en abonnement Bokstrainingen

1. Het online afgesloten abonnement bij Bokstherapie.nl is persoonsgebonden en niet overdraagbaar.

2. De minimale periode van lidmaatschap voor de bokstrainingen bij Bokstherapie.nl is 3 maanden, tenzij vooraf anders overeen gekomen.

3. Degene die zich inschrijft bij Bokstherapie.nl stemt ermee in dat de door hem/haar verstrekte gegevens worden opgeslagen in de administratie van Bokstherapie.nl en ten behoeve van deze overeenkomst gebruikt kunnen worden. De tussen partijen gesloten overeenkomst is voor de duur zoals overeengekomen in het inschrijfformulier of in de offerte voor de bokstrainingen. De overeenkomst gaat in vanaf de dag van inschrijving.

4. De periode van inschrijving wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode, behoudens opzegging gedaan uiterlijk 1 kalendermaand voor het verstrijken van de overeengekomen termijn.

5. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk door middel van het opzegformulier op de website te geschieden. De opzegtermijn telt 1 kalendermaand voor aanvang van elk nieuwe abonnementsperiode, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Het wijzigen van het lidmaatschap geschiedt op dezelfde wijze. Abonnementsgelden dienen voor het einde van de lidmaatschapsdatum te worden voldaan. Zolang aan deze verplichting niet is voldaan blijft het lidmaatschap van kracht en blijft de lidmaatschapsbijdrage verschuldigd.

6. Wanneer de deelnemer voor een langdurige periode niet kan komen, blijft de betaling van contributie doorlopen totdat het contract is afgelopen. Wanneer men echter, door bepaalde (medische) omstandigheden met geldige reden, niet in staat is om te komen trainen, wordt men in de gelegenheid gesteld, na beëindiging van het contract, deze periode alsnog gratis te komen trainen tot een maximum van 3 maanden.

Artikel 15: Abonnementsgelden Bokstrainingen 

1. De abonnementsgelden, ook de losse lessen en proeflessen worden enkel voldaan per bankoverschrijving.

2. De abonnementsgelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en dienen te worden voldaan zoals in de webshop overeengekomen.

3. Bij gebreke van tijdige betaling is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, een boete verschuldigd van € 7,50 zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Tevens is de deelnemer, dan wel zijn wettelijke vertegenwoordiger, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het openstaande bedrag.

4. Bokstherapie.nl is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag het abonnement voor een bepaalde periode te blokkeren en/of in te trekken. Deze laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van deze overeenkomst.

5. Bij het in gebreke blijven van de betaling na herinneringsnota of ander schrijven, zijn de resterende termijnen direct opeisbaar. De gebruiksfaciliteiten vervallen tot het moment van volledige voldoening van de vordering.

6. Alle eventuele kosten, waaronder incassobureau, deurwaarder, advocaat (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), die door Bokstherapie.nl worden gemaakt, dienen door de deelnemer aan Bokstherapie.nl te worden vergoed. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20% van het aan Bokstherapie.nl verschuldigde bedrag, met een minimum van € 40,00 waaromtrent geen bewijs hoeft te worden aangevoerd. Zij zijn opeisbaar vanaf het moment dat Bokstherapie.nl de vordering uit handen heeft gegeven, ongeacht of deelnemer daarvan op de hoogte is.

7. Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor om de abonnementskosten eenzijdig aan te passen. Lopende abonnementen voor bepaalde tijd blijven echter ongewijzigd. Indien u de wijziging in abonnementskosten niet wenst te accepteren, heeft u het recht om het abonnement binnen 1maand na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode op te zeggen.

Artikel 16: Openingstijden 

1.Bokstherapie.nl behoudt zich het recht voor om de trainingslocaties te sluiten met een maximum van eenentwintig dagen per jaar en op officiële en erkende feestdagen, zonder restitutie van lidmaatschapsgelden verschuldigd te zijn.

2.Het kan voorkomen dat er vanwege onvoorziene omstandigheden een aangepast rooster wordt gepresenteerd.

Artikel 17: Orde/instructievoorschriften

1. Het is niet toegestaan om drugs, alcohol of rookartikelen te gebruiken binnen locaties van Bokstherapie.nl. Gebruik van dergelijke middelen zal leiden tot het onmiddellijk beëindigen van het abonnement, zonder dat u enig recht op restitutie van reeds betaalde abonnementsgelden kan doen gelden.

2. U dient zich te houden aan de door Bokstherapie.nl gegeven instructies en vastgestelde reglementen ten aanzien van onder andere kleding, noodzakelijke orde, respect en discipline.

Artikel 18: Veiligheid en aansprakelijkheid

1. Bokstherapie.nl is niet aansprakelijk voor diefstal en/of verlies van persoonlijke eigendommen in of rond onze locaties.

2. U dient zich ervan bewust te zijn dat het uitoefenen van bokssport risico’s met zich meebrengt.

3. U verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de faciliteiten als door Bokstherapie.nl geboden (raadpleeg indien nodig uw huisarts). Eventuele schade en de daaruit voortvloeiende kosten, die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van bokssport binnen het sportcentrum kan ontstaan, wordt voor eigen risico genomen. U vrijwaart Bokstherapie.nl voor alle aanspraken en uzelf en van derden ten deze.

Artikel 19: Privacy

Wij gebruiken jouw persoonlijke gegevens om je bestellingen, abonnementen en reserveringen te verwerken. Wij vragen alleen gegevens die nodig zijn om onze dienstverlening aan jou te kunnen verzorgen of om contact te kunnen opnemen.

Jouw gegevens zijn vertrouwelijk. Wij geven jouw persoonlijke gegevens aan niemand door. 

Artikel 20: Overige bepalingen

Bij alle gevallen en/of situaties, is het Nederlands Recht van toepassing.

Inschrijving en deponering

1. Bokstherapie.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34246803.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

 

Opzegformulier abonnement trainingen

Let op! De opzegtermijn is één maand. We laten jouw opzegging op de eerst mogelijke datum ingaan.

    Scroll naar boven

    jongerencoaching 

    Nieuw: Jongerencoaching en begeleiding met de methodiek bokstherapie: Ontdek je kracht, vind je groei!